Start Regulamin
Regulamin

Ramowy Regulamin

Komisji Turystyki Górskiej

Zarządu Oddziału PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu

 

Rozdział II

Zadania, tryb i zakres działania KTG ZO PTTK

 

Art. 2.

 1. Do zakresu działania Komisji Turystyki Górskiej, Zarządu Oddziału PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nią reprezentowanej,  a w szczególności, fachowe doradztwo dla Zarządu Oddziału, kształtowanie polityki w danej dziedzinie, koordynacja działalności właściwych sekcji górskich w kołach i klubach
 2. Przewodniczący Komisji w ramach udzielonego pełnomocnictwa może występować w imieniu Zarządu Oddziału PTTK do właściwych władz.
 3. Komisja opracowuje szczegółowy plan działalności rocznej.
 4. Komisja sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nich zadania do realizacji. Plany pracy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
 5. Siedzibą Komisji jest biuro Oddziału i działa ona w oparciu o oddziałowe środki wymiany korespondencji.

Art. 3.

Do zadań utworzonej komisji Zarządu Oddziału należy:

 1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Zjazdu Oddziału, Zarządu Oddziału, i władz naczelnych PTTK, oraz Krajowej Narady Aktywu Górskiego.
 2. Inspirowanie i koordynowanie działalności komisji, kół i klubów.
 3. Przedstawianie właściwym władzom PTTK wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego na terenach istotnych z punktu widzenia interesów turystyki górskiej.
 4. Kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną górską.
 5. Szerzenie działalności w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego uwzględniającego rozwój turystyki górskiej i krajoznawczej.
 6. Zgłaszanie uwag związanych z wytyczaniem i znakowaniem górskich szlaków turystycznych, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich w przypadku gdy Oddział prowadzi prace znakarskie.
 7. Kierowanie na szkolenia zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, dla kadry towarzystwa oraz prowadzenie ewidencji Przodowników Turystyki Górskiej PTTK i znakarzy szlaków górskich.
 8. Upowszechnianie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
 9. Prowadzenie Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT – PTTK na terenie działania Oddziału.
 10. Uczestniczenie przez członków Komisji w organizowanych seminariach i konferencjach związanych z tematyką górską.
 11. Gromadzenie i zapoznawanie się z opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącymi gór.
 12. Utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami.
 13. Organizowanie imprez górskich –  wycieczek, rajdów, zlotów, konferencji itp.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji Turystyki Górskiej.
 15. Występowanie do ZO PTTK z wnioskami o wyróżnienia i odznaczenia nadawane przez ZG PTTK oraz KTG ZG PTTK.

Art. 4.

 1. Zarząd oddziału PTTK powołuje Komisję Turystyki Górskiej na okres kadencji jako organ doradczy w sprawach określonych w art. 3. nie później niż do trzech miesięcy od Zjazdu Oddziału.
 2. Kadencja komisji obejmuje okres pomiędzy Zjazdami Oddziału.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Turystyki Górskiej przysługuje:
  1. członkom Zarządu Oddziału PTTK.
  2. ustępującej Komisji Turystyki Górskiej.
  3. członkom Zarządu Kół i Klubów.
  4. oddziałowym naradom aktywu górskiego, o ile są organizowane

Art. 5.

 1. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału, z głosem doradczym wtedy gdy tematyka dotyczy działalności Komisji.
 3. W przypadku, gdy działalność komisji wchodzi w zakres działania innej komisji działania powinny być uzgodnione między nimi.

Rozdział III

Zasady Tworzenia KTG ZO PTTK

Art. 6.

 1. Komisja Turystyki Górskiej powołana przez Zarząd Oddziału liczy minimum 3 osoby.
 2. Skład oraz zmiany składu KTG ZO PTTK następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Rozdział IV

Organizacja i tryb pracy komisji

Art. 7.

 1. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz kierownika zespołu znakarskiego (o ile taki jest) wybiera Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Oddziału.
 2. Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym KTG Zarządu Oddziału nie powinni pełnić, prezes i wiceprezesi Zarządu Oddziału.

 

Art. 8.

 1. Komisja może działać bezpośrednio, i przez powołane podkomisje, zespoły oraz podzespoły, członkami zespołów i podzespołów mogą być osoby nie będące członkami komisji.

 

Art. 9.

 1. Zebrania komisji, zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną w miarę potrzeb, według ustalonego harmonogramu lecz nie mniej niż 4 razy w roku, oraz w razie potrzeby.
 2. Prawo zwoływania zebrania komisji przysługuje również Zarządowi Oddziału PTTK.
 3. Uchwały komisji zapadają większością głosów, w razie równej ilości głosów, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego. Uchwały komisji przekazywane są Zarządowi Oddziału PTTK.
 4. Uchwały Komisji Turystyki Górskiej mogą być podejmowane drogą elektroniczną, zgodnie z art. 23 pkt. 2 Statutu PTTK, takie sprawy jak organizacja pracy Komisji Turystyki Górskiej oraz podkomisji działającej przy KTG, wyróżnień, sprawy dotyczące pism do sponsorów, oraz w sprawach pilnych, które mogą być podjęte drogą elektroniczną.
 5. Zebrania komisji, są protokołowane zaś dokumentacja jest przechowywana w biurze Oddziału oraz komisji.
 6. Komisja Turystyki Górskiej ZO prowadzi ewidencję szlaków turystycznych, o ile ma na swoim terenie działania oraz obowiązkowo zgłasza wszelkie zmiany w ich przebiegu do KTG ZG PTTK.

Art. 10.

 1. Zarządowi Oddziału przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutu PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 2. Zarządowi Oddziału przysługuje prawo zawieszenia lub odwołania członka komisji jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutem PTTK.

Art. 11.

 1. Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Oddziału PTTK, dotacji i darowizn oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

Art. 12.

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZO PTTK.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu Oddziału PTTK i Statutu PTTK.
 3. Komisja ma prawo używania pieczątki firmowej Oddziału PTTK, z napisem Komisja Turystyki Górskiej.

Art. 13.

Regulamin niniejszy wchodzi z dniem uchwalenia